(خیریه)

بیمارستان رحیمیان  

Rahimian Hospital

(Charity)

واریز  به حسابهای بانکی

بانکهای موجود

شماره حسابها

نام شعبه

جاری ۷۰۴۴۷۹۵۹۳۳

بادجه بیمارستان رحیمیان